• CHỈ THỊ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường Tiểu học Hòa Bình C | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC
  | Trường Tiểu học Hòa Bình C | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
 • THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC
  | Trường Tiểu học Hòa Bình C | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án lớp 1 cả năm
  | Trường Tiểu học Hòa Bình C | 127 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án lớp 2 cả năm
  | Trường Tiểu học Hòa Bình C | 128 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu nhận xét theo TT22
  | Trường Tiểu học Hòa Bình C | 115 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn ra đề kiểm tra định kỳ theo TT22
  | Trường Tiểu học Hòa Bình C | 122 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án môn Tiếng Anh
  | Trường Tiểu học Hòa Bình C | 133 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án Môn Âm nhạc
  | Trường Tiểu học Hòa Bình C | 106 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án khối 3 VNEN ( cả năm)
  | Trường Tiểu học Hòa Bình C | 163 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án Mĩ thuật Khôi1 1-5
  | Trường Tiểu học Hòa Bình C | 126 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Module 31 đến 41
  | Trường Tiểu học Hòa Bình C | 127 lượt tải | 11 file đính kèm